fbpx

Условия за ползване

  1. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Старт Арс ЕООД, ЕИК 205286835, гр. Казанлък, ул. А.С. Пушкин 5,  (наричано за краткост „Imotex-Недвижими Имоти“ или ИМОТЕКС) и ПОСЕТИТЕЛИТЕ на уеб-сайт http://svetoslavk2.sg-host.com/  (наричан за краткост „Сайта“). (2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.
  1. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА
Чл. 2. (1) Информация относно Имотекс:
  1. Имотекс е търговското наименование на „Старт Арс” ЕООД
  2. Седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. Ал. С. Пушкин 5
  3. Данни за кореспонденция: гр. Казанлък, ул. Ген. Скобелев 24, info@imotex.bg, 0877 33 21 31, 0894 22 03 04
(2) Надзорни органи:
  1. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 тел.: 02 915 35 18 е-mail: kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg
  1. Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe
Aдpec: 1000 гp. Coфия, пл.“Cлaвeйĸoв“ №4A, eт.3, 4 и 6, тeл.: 02 / 980 25 24 фaĸc: 02 / 988 42 18 гopeщa линия: 0700 111 22 Уeб caйт: www.kzр.bg Чл. 3. Сайтът на ИМОТЕКС предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на ИМОТЕКС, както и достъп до публикуваните оферти, новини и публикации. III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта, са изключителна интелектуална собственост на ИМОТЕКС и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права. Обектите на интелектуална собственост на ИМОТЕКС не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на ИМОТЕКС. (2) Изображенията в Сайта на ИМОТЕКС и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на ИМОТЕКС не могат да бъдат копирани, използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на ИМОТЕКС. (3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на ИМОТЕКС, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Чл. 5. (1) ИМОТЕКС не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, офертите или изображенията, публикувани в него, в друг сайт, включително и във фрейм. фрейминт на елементи. (2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на ИМОТЕКС върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.
  1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 6. (1) ИМОТЕКС предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет. (2) ИМОТЕКС не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите. (3) Съгласието за обработка на личните данни на Посетителите се предоставя изрично за точно определени случаи, цели и за точно определени категории данни.
  1. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни ИМОТЕКС по всяко време, като своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени. (2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от ИМОТЕКС.
  1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Чл. 8. (1) ИМОТЕКС предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати, както и достоверността или актуалността на информацията във всеки един момент . (2) ИМОТЕКС не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали. (3) ИМОТЕКС не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали. VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 9. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на ИМОТЕКС при използването на Сайта и съдържащите се в него материали. Чл. 10. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Чл. 11. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 01.10.2019 г.

Compare